Cennik

Tyrolki

 • Cena: 15 zł

Trasa dla małych dzieci

 • Cena: 25 zł

Trasa średnia

 • Cena: 35 zł

Trasa średnio-trudna

 • Cena: 40 zł

Regulamin

 • Z Parku Linowego Mamruch w Srebrnej Górze mogą korzystać osoby pełnoletnie o pełnej zdolności do czynności prawnych – oraz wyłącznie za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych - osoby niepełnoletnie lub osoby nie posiadającej pełnej zdolności do czynności prawnych. Wzór oświadczenia o wyrażeniu zgody na korzystanie z Parku Linowego przez osobę niepełnoletnią lub nie posiadającą pełnej zdolności do czynności prawnych można otrzymać w biurze obsługi klienta Parku Linowego.
 • Park linowy składa się z 4 tras: jednej dla dzieci i trzech dla dorosłych. Na trasę dla dorosłych mogą wejść wyłącznie osoby mierzące nie mniej niż 150 cm z wyciągniętymi do góry rękoma mierzonymi do nadgarstka.
 • Osoby mierzące mniej niż 150 cm z wyciągniętymi do góry rękoma mierzonymi do nadgarstka mogą wyłącznie wejść na trasy wskazane przez obsługę Parku Linowego.
 • Osoby poniżej 8 roku życia, lecz mające nie mniej niż 130 cm z wyciągniętymi do góry rękoma mierzonymi do nadgarstka mogą wejść na wysokość tylko pod opieką rodziców lub opiekunów prawnych i tylko na trasę przeznaczoną dla dzieci.
 • Korzystanie z Parku Linowego przez osoby mierzące mniej niż 130 cm z wyciągniętymi do góry rękoma mierzonymi do nadgarstka nie jest możliwa ze względów bezpieczeństwa.
 • W Parku Linowym poza trasami wskazanymi powyżej, znajdują się dwie trasy treningowe. Warunkiem dopuszczenia do korzystania z tras wskazanych w pkt. 2 powyżej, jest prawidłowe pokonanie przez danego uczestnika jednej z tras treningowych.
 • Wejście do Parku Linowego następuje na odpowiedzialność i ryzyko danej osoby lub jej opiekuna prawnego.
 • Korzystanie z Parku Linowego dozwolone jest tylko po (i) wcześniejszym zapoznaniu się z niniejszym regulaminem, (ii) uiszczeniu opłaty za bilet oraz (iii) przejściu szkolenia z zasad bezpieczeństwa obowiązujących w Parku Linowym, jak również po (iv) podpisaniu wskazanego poniżej oświadczenia o zapoznaniu się i zaakceptowaniu regulaminu i zasad bezpieczeństwa Parku Linowego. Osoby, które nie spełnią powyższych warunków nie mogą korzystać z Parku Linowego i mogą zostać z niego usunięte przez obsługę Parku Linowego.
 • Każda osoba chcąca skorzystać z Parku Linowego musi podpisać oświadczenie o zapoznaniu się z niniejszym regulaminem i zasadami bezpieczeństwa Parku Linowego, otrzymane w biurze obsługi klienta Parku Linowego wraz z biletem wstępu do Parku Linowego.
 • Rozpoczęcie korzystania z Parku Liniowego następuje wyłącznie z pierwszej platformy każdej trasy. Wejście na pierwszą platformę każdej trasy w Parku Linowym może mieć miejsce tylko w obecności pracownika obsługi Parku Linowego.
 • Osoby, które są pod wpływem lub po spożyciu alkoholu lub środków odurzających, obowiązuje całkowity zakaz korzystania z Parku Linowego.
 • Korzystanie z Parku Linowego wymaga dobrego stanu zdrowia oraz sprawności fizycznej. Trasy dla dorosłych wymagają dobrego przygotowania kondycyjnego.
 • Osoby cierpiące na choroby serca lub inne, które w przypadku wysiłku fizycznego mogą zagrażać ich zdrowiu lub życiu, nie mogą korzystać z Parku Linowego.
 • Osoby korzystające z Parku Linowego zobowiązane są do bezwzględnego przestrzegania niniejszego regulaminu, zasad bezpieczeństwa i poleceń pracowników obsługi Parku Linowego.
 • Osoby znajdujące się na terenie Parku Linowego nie mogą swoim zachowaniem, zarówno na ziemi, jak i na wysokości, stwarzać zagrożenia dla życia lub zdrowia swojego lub innych użytkowników Parku Linowego.
 • Osoby znajdujące się na terenie Parku Linowego nie mogą przeszkadzać pracy pracownikom obsługi Parku Linowego.
 • Pracownicy obsługi Parku Linowego mogą w każdej chwili zażądać opuszczenia Parku Linowego przez osobę, która narusza niniejszy regulamin, zasady bezpieczeństwa lub polecenia pracowników obsługi, jak również w przypadku, gdy wobec warunków pogodowych (opady, silny wiatr) wymagają tego względy bezpieczeństwa. Takiemu użytkownikowi nie przysługują żadne roszczenia, w szczególności o zwrot ceny za bilet wstępu do Parku Linowego.
 • Uwaga! Teren Parku Liniowego jest monitorowany.
 • Pracownicy obsługi Parku Linowego nie odpowiadają za rzeczy wniesione lub pozostawione w Parku Linowym przez użytkowników.
 • Zasady bezpieczeństwa opisane poniżej stanowią integralną część niniejszego regulaminu.

Zasady bezpieczeństwa obowiązujące w Parku Linowym Mamruch w Srebrnej Górze

 • Osoby chcące korzystać z Parku Linowego muszą otrzymać od pracowników obsługi sprzęt zabezpieczający (asekuracyjny) przed upadkiem z wysokości. Założenie powyższego sprzętu jest warunkiem dopuszczenia danego użytkownika do korzystania z Parku Linowego.
 • Sprzęt asekuracyjny zakłada użytkownikowi tylko pracownik obsługi Parku Linowego.
 • Po założeniu sprzętu asekuracyjnego niedopuszczalne są jakiekolwiek zmiany przy nim. (Nieprawidłowości zauważone w sprzęcie asekuracyjnym, bądź inne, należy niezwłocznie zgłosić obsłudze Parku Linowego.
  ZAKAZUJE SIĘ MANIPULOWANIA SPRZĘTEM ASEKURACYJNYM PRZEZ UCZESTNIKA).
 • Każda osoba chcąca skorzystać z Parku Linowego jest zobowiązana do przejścia trasy szkoleniowej. Natomiast osoby chcące przejść trasę trudną powinny przejść krótki test wysiłkowy.
 • W skład sprzętu asekuracyjnego wchodzi uprząż, lonża asekuracyjna wraz z karabinkami, bloczek zintegrowany z karabinkiem i lonżą oraz kask.
 • Osoby noszące biżuterię lub okulary powinny odpowiednio je zabezpieczyć tak, aby nie stwarzały one zagrożenia dla ich zdrowia lub życia.
 • Przedmioty ostre takie jak noże itp. oraz takie, które podczas przejścia trasą Parku Linowego mogą zostać utracone, należy zdeponować w miejscu wskazanym przez obsługę Parku Linowego.
 • Karabinki lonży asekuracyjnej należy wpinać zamkami w dwie przeciwne strony.
 • Po każdym wpięciu karabinka należy sprawdzić, czy zamek został poprawnie zamknięty (spojrzenie kontrolne).
 • Podczas przeprawy przez trasę Parku Linowego lonża asekuracyjna musi zawsze znajdować sie między rekami danego użytkownika.
 • Po dojściu do platformy należy przepiąć pojedynczo, najpierw pierwszy, potem drugi karabinek do liny asekuracyjnej oznaczonej kolorem czerwonym.
 • Na jednej platformie nie powinny znajdować się więcej niż dwie osoby.
 • Na jednej przeszkodzie może znajdować się tylko jedna osoba!
 • Podczas przepinania się należy w jednym momencie dotykać tylko jednego karabinka.
 • Do przepinania się można używać również pętli asekuracyjnej z liny stalowej oplecionej wokół drzewa.
 • Wpinając się do pętli asekuracyjnej wokół drzewa należy zwrócić uwagę na to, aby karabinek był wpięty zamkiem na zewnątrz (od drzewa).
 • Przed wejściem na kolejną przeszkodę należy ponownie sprawdzić poprawność wpięcia karabinków.
 • Przed zjazdem na linie należy najpierw jednym karabinkiem wpiąć się do pętli asekuracyjnej oplecionej wokół drzewa, potem drugim karabinkiem w linę stalową, a następnie wpiąć bloczek zintegrowany w linę. Dopiero potem można odpiąć karabinek z pętli asekuracyjnej oplecionej wokół drzewa i przepiąć w linę zjazdową zamkiem w odwrotną stronę w stosunku do pierwszego karabinka.
 • Na linie zjazdowej w pierwszej kolejności powinien znajdować się bloczek zjazdowy (symbolizuje go żółta taśma naklejona także na linę służącą do zjazdu), a następnie karabinki z lonży (symbolizuje je czerwona taśma naklejona także na linę asekuracyjną).
 • Podczas zjazdu na bloczku należy trzymać się tylko karabinka poniżej bloczka i nie kłaść ręki na stalowej linie, gdyż grozi to skaleczeniem. Trzymanie się karabinka pozwoli na utrzymanie kierunku jazdy twarzą do przodu.
 • Po przejechaniu na drugą stronę należy zatrzymać się stopami na materacu około 50cm nad platformą, chwycić ręką pętlę asekuracyjną z liny stalowej przed bloczkiem tak, aby nie odjechać z powrotem i wstać.
  Uwaga! W ostatniej fazie zjazdu nie należy wyciągać przed siebie rąk w kierunku materaca.
 • Szczególnie należy przestrzegać zasady nie wchodzenia w zjazd tyrolką zanim poprzednik nie opuści podestu na końcu tyrolki, gdyż grozi to niebezpiecznym zderzeniem uczestników użytkowników Parku Linowego!
 • Po przejechaniu na linie powinno się zachować następującą kolejność przepinania sprzętu asekuracyjnego: najpierw wypina się jeden karabinek i wpina się go do pętli asekuracyjnej oplecionej wokół drzewa, następnie wypina się bloczek i wpina się go do ucha u boku uprzęży, jako ostatni wypina się karabinek będący jeszcze na stalowej linie zjazdowej i wpina się go do kontynuacji tej liny.
 • W przypadku doznania osłabienia lub urazu albo w przypadku jakichkolwiek trudności z pokonaniem trasy Parku Linowego należy wezwać obsługę Parku Linowego w celu sprowadzenia na poziom zerowy.
 • Podczas przechodzenia przez Park Linowy wskazany jest spokój, nie można skakać po przeszkodach.
 • Podczas korzystania z Parku Linowego należy bezwzględnie wykonywać polecenia pracowników obsługi Parku.